سيدال سخندان يو افغان شاعر او د ماويستانو د ډلې يو فعال سياسي غړی و.

سيدال سخندان