سویلي بانتویي ژبې

سویلي بانتو ژبې د بانتو ژبو ترڅنګ د افریقا په سویل کې د یو شمیر ژبو کورنې ده.