سوسياليستی دولت

سوسياليستی دولت یا (سوسياليستی جمهوریت) و هر هغه دولت ته ویل کیږی چې په اساسي قانون کې ورته د سوسیالیستې ټولنې تعریف شوی وی.

سور رنگ کمونستي دولتونه او نارنجی رنگ سوسیالیستی دولتونه

سرچینېسمول