سوسو خلک د افریقا لویه وچه کې یوه ډله خلک دي ې د ګینه هیواد ۱۷,۷ سلنه نفوس جوړوي. سوسویان په سوسو ژبه خبرې کوي.