سنن ابوداوود د نبوي احادیثو له شپږو نامتو او مهمو کره کتابونو له جملې یو کتاب دی چې د ... له خوا په کې نبوي صحیح احادیث راټول کړای شوي دي.

تړلې لیکنېسمول

امام بخاري صحیح مسلم صحیح بخاري سنن شریف سنن ابن ماجه سنن ابوداوود سنن نسایي