سرپایولیا ماتانا

سرپایولیا ماتانا د استرالیایی لوی وې اړوند د نوې پاپوا ګینه هیواد ولسمشر دی.