سرشمیرنه ((په انگرېزي: statistics) ) د خاصو موضوگانو (مهمو موضوگانو) لکه د نفوس سرشمیرني ، د وفات شوو کسانو سرشمیرنه ، داخلی یا خارجی تجارت او سوداگری د اندازۍ اټکل،د هوا حالاتو وړانوینه او نور نور ډیرو مضوع گانو لپاره کارول کیږی .

نورمال ورکړه

د سرشمیرني علمسمول

د سرشمیرني د علم گټيسمول

د سرشمیرني طریقهسمول