ويکيپېډيا:How to read a taxoboxHow to read a taxobox
سالمون مایی
سالمون مایی
سالمون مایی
ساينسي ډلبندۍ

سالمون یا ازاده مایی په خوگی ابو زیگیدل کیگی او بیا اقیانوس ته زی. دسی ایل کیگی هغوی د هگی اچول ته بیرته هغی ته زی چی هغوی نری ته راغلی دی.

دسالمون گتهسمول

د سالمون مایی گته ده:امگا3.پروتیین.وایتمینD