زهوب د ټپ يا هم د تسپودي ساحې نه راوتلي اوبلن چرک ته وييل کېږي. دا نوم د زهرجنې اوبه يو لنډون دی چې د زهرجن له زهـ - او د اوبه له -وب نه اشتقاق شوی.

د سترگې د کانجنکټيوا تسپود