زنځيري غوڅندۍ يوه غوڅنده اوزار ده چې اکثراً د ونو په غوڅولو کې کارېږي.

زنځيري غوڅندۍ د کانکريټ د غوڅولو په حال کې