زنه د انسان په اناتومي کې د مخ تر ټولو لاندې برخې ته ويل کيږي.

د غاړې مخکتنه