زحل په لمریز نظام کی د دوهم لویه سیاره ده. دغه سیاره په پخوانی زمانه کی کشف شوه . د زحل سطح د گازونو څخه تشکیل شوی ده. د زحل اتموسفیر ۹۶ ٪ هایدروجن لری. د اتموسفیر حرارت یی۱۴۰- درجه دی. زحل د خلقی په نظام مشهور دی. دغه د خلقی نظام د ځمکی څخه د تلسکوپ په مرسته لیدلی شی. زحل ۶۲ قمارونه لری او تیتان د هغو قمارو څخه تر ټولو لوی قمر دی.

د زحل سیاره

وېشنيزه:تشیالپوهنه]]