ریموند ندونګ سیما

ریموند ندونګ د افریقایي هیواد ګابن د ولسمشر علی بونګو وندیمبا د ولسمشرې په دوره کې لومړی وزیر دی.