يوه رسمي ژبه هغې ژبې ته ويل کيږي چې هغې ته په يوه هيواد، حکومت او يا سيمې که ور ته ځانگړی قانوني دريځ ورکړل شوی وي. په ځانگړي ډول د ولسونو رسمي ژبه يوه وي په کوم کې چې د هغه ولس په محکمو، ولسي جرگې او پازوالنو کې کارول کيږي.[۱]

سرچينه

  1. "Official Language", Concise Oxford Companion to the English Language, Ed. Tom McArthur, Oxford University Press, 1998.