ربو خلک' د افریقایي هیواد لیبریا د لیو څخه دي چې د یاد هیواد د وګړو ۱۰ سلنه نفوس جوړوي.