راوړنې (په انگرېزي: Import) په وټپوهنې کې د سوداگرۍ له لارې هيواد ته د توکو راوړلو ته وايي ځکه په هيڅ ډول يو هيواد نه شي کولای چې خپل د اړتيا وړ ټول توکي په کور دننه توليد کړي او اړتيا لري ترڅو له نورو هيوادونو څخه هيوادته راوليږدوي.