رام د هند له پخوانیو شاهانو څخه .

Rama-Varuna.jpg