د کيسې ډولونه

داستانونه : لنډه کيسه څو ډوله لري چې دا ټول ډولونه له لويه سره په دوو بنسټيزو څانگو وېشل شوي دي . ساده کيسه او تحليلي کيسه . لنډه کيسه څو ډوله لري چې دا ټول ډولونه له لويه سره په دوو بنسټيزو څانگو وېشل شوي دي . ساده کيسه او تحليلي کيسه . تحليلي کيسه يو ډول الهام ، نبوغ اتو موهبه غواړي . ساده کيسه هر هغه ليکوال ليکلی شي چې د کيسې تکنيک يې لوستی وي او د ليکلو استعداد ولري .