د کوکا کولا شرکت

د کوکاکولا شرکت یوه امریکایي گڼ ملتي د څښاکتوکو د تولیدولو شرکت دی. دا شرکت د بې الکوله څښاک او شربتونو پلورونکی او بازار موندونکی دی.

د کوکا کولا شرکت نښان
Coca Cola