د کانګو اتلانتیک ژبې

د کانګو آتلانتیک ژبې د افریقا لوې وجې په یو میر هیوادونو کې د ګڼ شمیر ژبو کورنۍ ده.