آرنۍ غورنۍ پرانيستل

۱- کلیمہ طیبہ ‏۲- لمونز ‏۳- روزہ ‏۴- زکات ‏۵- حج