د وګړو ګڼه ګوڼه

(له د وگړو گڼه گونه نه مخ گرځېدلی)

ګڼه ګوڼه د هرې سیمې ولسوالۍ ولایت یاهم د هیواد وړي د هر کیلومتره مربع په حساب تقسیمیږی چې ترڅ د هغې سیمې د وګړو ګڼه ګوڼه (وېش) د k2 په حساب ملومیږي.