د هېواد کوډ د لوړې سطحې ډومین

اينټرنټ کود په انګليسي (Internet Code) په يوويشتمه پېړۍ کې د اينټرنټ له رامنځته کېدو وروسته هر هېواد ځانته اينټرنټ کود تر لاسه کړ چې د هغه هېواد له دوه تورو څخه سرچينه اخلي، کله چې موږ غواړو يوه هېواد په اړه مالومات تر لاسه کړو نو بايد هغه اينټرنټ کود وپېژنو.