د هوا ککړتيا

دهواککړتيا څه ډول کولاى شي زماصحت ته زيان ورسوي ؟

سمول

دهوا ککړتياکولاى شي زمونږصحت ته په ډيرو لارو اوهم په اوږدمهاله تاثيراتوسره صدمه او زيان ورسوي . د افرادومختلف ګروپونه په بيلابيلو لارو ډيرژر متا‌ءثره کيداى شي ،يعنې افراد ډيرزيات حساس وي نسبت نوروته ،ځوان کوچنيان اوزاړه خلک ډير ژر متاءثره کيږي هغه خلک چې د(Asthma ) ياسينه بغل ،دزړه اوسږو ناروغي لري نوربه هم رنځور شي کله چې هواککړه وي هغه مقداراو اندازه په کوم سره چې يوفرد د هوا دککړوالي په سبب اغيزمن کيږي هغه به ټولنيز ملوزتيا دکيماوي موادوپه تخريب پورې اړه لري . دلنډمهاله اغيزمنتيا مثال کيدى شي چې دسترګوسوروالى اودرد،دپوزې او ستونې ستونزې او دتنفسي سيستم دپورتنۍ برخې ناروغۍ لکه :برانشايتس يا دبرانشونو التصاب ،نمونيا ياسينه بغل ،نور علايم هم کيداى شي په ډاګه شي لکه :د سر درد ،زړه خرابي او الرژيکي غبرګونونه ،باالاخره لنډمهاله دهواککړتيا کولى شي د افرادو صحي وضعه د خطرسره مخامخ کړي. په هغې لوى ناورين چې دلندن په ښارکې په (١٩٥٢ ) م کې واقع ( ) په نوم ياديږي ،٤٠٠٠ خلک يې په څوورځوکې ووژل .

اوږدمهاله تاثيرات په صحت باندې :

سمول

په دې کې کيداى شي چې دمزمني تنفسي ناروغي ،دسږوسرطان ،د زړه ناروغي او حتادمغزوتخريب ،دځګرناروغي او د پښتورګوناروغي .يو متداوم ارتباط دهوا دککړوالي سره دکوچنيانو هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند هغه ډول چې د ودې په حال کې وي سږي متاثره کوي ،يو اټکل دا جوته کوي چې په امريکاکې هر کال نيم ميلون وګړي د سګرت څښلو له امله خپل ژوند بې مودې له لاسه ورکوي يانې بې مودې مري ،دا مثال داسې دى لکه يو کوچنى چې بې مودې له مورنه پېداي شي .

دهوا دککړوالي تاثيرات په صحت باندې :

سمول

دايو عمده بحث دى چې په دې هکله مطالعات روان دي اودوام لري . دتورکاربن ککړتيا ولې تر مطالعې لاندې نيسو ؟ د سون دموادو دسوځيدو پر وخت ازادې هوا ته چې کوچني جوړښتونه په کاربن چې () نوميږي ازاديږي .ددې جوړښتونوله امله چې کوم ککړوالى دى دا يو عمده شکل دى . دصنعتي انقلاب د لومړى مودې راپه ديخوا ،انسانان د ډير وخت راپه ديخوا دفوسيلي سوخت موادو (دنفتوتوليدات ،زغال سنګ او طبعي ګاز ) په مصرف پورې تړلي پاتې شوي چې هماغه وخت څخه يې تر او سه په پراخه پيمانه ستونزې ،نه يوازې د انسان صحت ته بلکې ټول نړيوال محيط ته ايجاد کړي دي .