د نفوسو کثافت

د وګړو کثافات نن ورځ د بل هر وخته نړۍ د ډیرو کثافاتو درلودونکې ده ده, چې دا موضوع نړیواله ګرځیدلې ده. هیوادونه کوښښ کوي چې په مختلفو لارو سره د کثافاتو د ډیروالی مخه ونیسی. آما په خواشینې سره په کلنۍ کچه هر انسان زیاته کچه کثافات تولیدوي.