مېوه د گل د تشکیل څخه ورسته په نبات کی جوړیږی. هغه علم چی میوی مطاله کوی د پومولوژی په نامه سره یادیږی.

د میوو استعمالسمول

د میوو ډولونهسمول

د میوو ودهسمول

سرچينېسمول