د مرکزي اروپا وخت

د مرکزي اروپا وخت (د مرکزي اروپا ساعت) Central European Time) +۱:۰۰ په ډیره اروپایي هیوادونو کې تری ګټه اخیستل کیږي.