د لوکزامبورګ هیواد ایداري وېش

د لوکزامبورګ هیواد د ولایتونو نوملړ (د لوکزامبورک هیواداېداري وېش) لوکزامبورک په درې برخو ویشل شوی. د زامبورګ جدا شوي برخې.

لوکزامبورګ هیواد اوسنۍ دري برخې
  1. لوکزامبورګ ښار (Luxembourg)
  2. دیکیرش (Diekich)
  3. ګرونماخر (Grevevmacher)

دیکیرش (Diekirc)