سویسی فرانک په الماني Schweizer Frank) د سویس هیواد رسمي اسعار دي چې دیاد هیواد په رسمي او غیری رسمي راکړه ورکړه کې کاریږي. په ۲۰۲۰ د مارچ ۲۹ یو سویسی فرانک له ۸۰ افغانیو سره برابر وو. CHF 1000 9 front.jpg