د زیات شوي ارزښت ورکړېنه

د زیات شوي ازرښت ورکړېنه (انگریزي: (Value Added Tax (VAT) هغه ورکړېنه ته ویل کیږي چې د یوه محصول په ارزښت باندې ور اضافه کړای شوې وي. او د هر محصول د تولید وروسته د پېرلو پر مهال د پېرودونکي لخوا ادا کیږي.