د برونای ولسوالۍ

د بروناي د اداري وېش لومړۍ درجه ولسوالۍ ده بروناي ټول په 4 ولسوالو کې ويشلي شوي دي چې دا دي:

بروناي


شمېر ولسوالۍ
1. بيلائت
2. بروناي-موارا  
3. تيمبورونگ
4. توتنگ

نور ولولئسمول

برونای