د برتانیا وتل د اروپایي اتحادیه نه

د بریتانیا وتل د اروپایي اتحادیه یا ټولنې نه چې ورته برکسېت هم ایل کیږي[۱][۲]. هغه رفرادنوم یا ټول پښتنه چې په23 جون د 2016 عیسوي کال کې د بریطانیه ولس او خالکونه وشله د 17 مېلیونونه ډیر خلکو دا ټاکنه وکره چې بریطانیه د اروپایي اتحادیه ووځي او هغي وتلي وغوښتل او نزدي 16 مېلیونه هم رايه ورکره چې بریطانیه په اروپایي ټولنه کې پاتي شي او برکسېت ټولنه دي بریا ته قایم شو چي خپل موخې ته ورسیږي[۳].ځیني کارپوهان د بریطانیه وتل د نیوناسیونالیسم نظریه د ډیریدو نه مني .[۴].د برکسېت واقعه ته چې سم وګورو کیږي چې په راتلونکي کې نور هېوادونه هم د اروپایي اتحادیه نه د وتلو غوښتنه وکري او هغوي هم ټول پښتنه د خپل ولس نه را مینځ ته کري ، او د بریطانیه وتل ځیني مالي او اسعاري او داقتصادي ثبات ستونزې په بریطانیه او اروپايي اتحادیه کې منځه ته کري او ځیني کارپوهان په دي باندي باور لري چې کیږی په راتلونکې کې مالي سرمایه اچول اوتجارت په اروپایي اتحاديه کې لګ شي او ډیر خلک د خپل پیسو لپاره سرمایه اچول په اروپایي اتحادیه کې زره ښه نه کې او اقتصاد رکود ته ورشې.

د بریطانیه موقعیت او ځاي په اروپایي اتحادیه کې.

سر چینېسمول

  1. "The UK's EU referendum: All you need to know". BBC News. Retrieved 24 March 2016.
  2. برکسېت که برکزېت د دو لغتو ادغام دی چې (britain=بریتانیا=بریطانیه) او (exit=وتل) دی.
  3. د ټول پښتنه یا رفراندوم نتیجه :دبریطانیه وتل د اروپایي اتحادیه نه قطعي شو ; لومرۍ وزیر استعفا ورکوي.بي بي سي پښتو24 دجون 2016
  4. "Britain exits the EU: how Brexit will hit America". The Conversation. June 24, 2016.