د افغانستان کورنۍ جګړه

د افغانستان کورنۍ جګړه د افغان او شوروي جنګ تر مخه د افغانانو او د خلکيانو د دولت تر منځ راغله، او د شوروي اتحاد تر وتلو وروسته دا جګړه نوره هم زیاته سوه، په تيرو درې لسیزو کي د افغانستان د کورنۍ جګړو له امله زیات افغانان اروپا ، امريکا او استرالیا ته مهاجر شول . اوس په انګلستان کی۸۸۰۰۰کورنۍ، په المان کي ۱۰۰۰۰۰ کورنۍ اوپه فرانسه کي ۵۰۰۰۰ کورنۍ ژوند کوي.