د افغانستان د آزادې ګوند

د افغانستان د آزادي ګوند په هیواد کې یو فعال سیاسي ګوند دی چې د جنرال عبدالملک لخوا یې بنسټ ایښودل شوی.