دیوالي یا کښیوتنه په وټې کې هغه حالت ته ویل کیږي په کوم چې سوداگر یا سازمان ونشي کولای پور ورکونکي ته خپل پورورنه بیرته ورکړي او و نشي کولای چې خپل سوداگریز تړونونه پلي کړي.