دیدیه رابرټ د هند په سمندر او د افریقا لوې وچې سویل ختیځ کې د فرانسې اړوند سیمې ریونیون والی دی.