دِوِنتر یا (په هالندی : Deventer ) په هالند هیواد کی شتون لری.

دِونتر شار عکس چی لبوینوس چرچ په کی شتون لری