ديپلومات هر هغه چا ته ويل کېږي، چې د يوي لويې نړیوالي ادارې يا کوم هيواد لخوا ددې موخې لپاره ټاکل سوی، چې په نورو هيوادونو کې ددوی د ګټو او ارزښتونو څخه دفاع وکړي. او په هره هغه غونډه چې ددوی د ګټو لپاره جوړيږی ګډون وکړي، خو که غونډه يا کوم پلان ددوی خلاف وي نو باید خپل هيواد يا ادارې ته خبر ورکړي.

د ديپلومات دندې سمول

افغان ديپلوماتان سمول

سرچینې سمول