دجگړې اقتصاد ((په انگرېزي: War Economy)) - د جگړې اقتصاد په یو هیواد کې د اقتصاد هغه حالت ته ویل کیږي چې د کنټرولي چارو په واسطه لکه د کمیابو توکیو تخصیص ، د ځیرو وضعه کول او نورو ورته عملونو سره ملکي وړ تولید او خدمتونه کم شي ، او په پرتله یي زیرمې او تولید د جگړه ییزو توکیو او د جگړې د تمویل په خاطر په کار ولویږي .

A German poster telling the public how to save soap and oil during the war time

امریکاسمول

لمړی نړیواله جگړهسمول

 
U.S. Food Administration, educational division poster

دویمه نړیواله جگړهسمول

جرمنیسمول

لمړی نړیواله جگړهسمول

دویمه نړیواله جگړهسمول

اخځلیکونهسمول

انگریزی ویکیپېډیا

مربوط موضوعاتسمول

  1. REDIRECT کينډۍ:کينډۍ:کوچنۍ کينډۍ