داوید ووناګي د استرالیایی هیواد سولومون ټاپوګان هیواد ولسمشر (والی) دی.