داخلي سیاست د قوانینو تطبیق، اساسي قانون، له خپلواکي دفاع، ملي حاکميت، ارضي تماميت، او د ملي ګټو ساتنه ده.

اړوند ليکنېسمول

سرچینېسمول