دائينين (په انگرېزي: Creditor) هغه اشخاص او موسسات چی مونږ ته اجناس اوخدمات راسپاري اوپر مونږ باندی پور لري دائينين بلل کيږي.