خزدکپوهنه

خزدکپوهنه (په انگرېزي ژبه: entomology) يو علمي څانگه ده چې د خزدکو (حشراتو) په اړه هر ډول مالوماتو په اړوند بحث کوي.