ختيځه اروپا

ختيځه اروپا يوه جغرافي سياسي سيمه ده چې د اروپا ختيځو هېوادونو لورې اشاره کوي.

Eastern-Europe-map2.svg