ختيځه اروپا يوه جغرافي سياسي سيمه ده چې د اروپا ختيځو هېوادونو لورې اشاره کوي.