خالص صادرات یا د سوداگرۍ بیلانس (په انگرېزي: Net Export) په یو معلوم وخت کې د صادراتو او وارداتو د ارزښت ترمنځ توپیرته خالص صادرات ویل کېږي. د بېلگې په توگه: که په ۱۳۹۴ کال کې د افغانستان ټول صادرات ۵۰ میلیارده افغانۍ او واردات یې ۴۰ میلیارده افغانۍ فرض کړو نو خالص صادرات یې ۱۷ میلیارده افغانیو څخه عبارت دي. یعنې NE=Export-import

سرچینېسمول

  • Economic & Business Terms/ امان الله ورین او پوهنیار عبدالله عادل