خارجي سیاست بیطرفانه فعالیتونه، عدم مداخله، ښه ګاونډيتوب، او نړۍ ټولو هيوادونو ته متقابل احترام.

اړوند ليکنېسمول

سرچینېسمول