جیک په باکس کې

جیک په باکس کې د متحده ایالاتو امریکایی دی چټک خوراک ریستوران چین. دا په 1951 کې د رابرټ او پیټرسن لخوا تاسیس شو.