جهان آرا بېگم

جهان آرا بېگم د مغولي پاچا شاه جهان د دورې د دري ژبې يوه شاعره وه.