جمیل چچک یو تی سیاستوال او د تکې د ملي جرګې (د ترکې د ملت لویه جرګه) مشر یاهم ټاکل شوی رئیس دی.