جمعي تعامل

جمعي تعامل ته جمعي تړنگ (په انگرېزۍ: Addition reaction) هم وایي. دغه تړنک کې د دوو توکونو یو یو مالیکول یون سره کوي او یو داسې مالیکول جوړوي چې ځانگړنې یې تر لومړنیو توپیر ولري.بېلگه: د کلور او ایتلین جمعي تړنگ .


سرچینې سمول

  • کړکۍ په ودانۍ کې (ودانیز کتاب) 
  • د ښوونې او روزنې د کیمیا کتاب